Skargi wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie przepisów prawa w oparciu o art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Art. 227 k.p.a. stanowi, że przedmiotem skargi jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 241 k.p.a. stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

O tym czy dane pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje jego treść, a nie jego forma zewnętrzna – zatytułowanie pisma przez nadawcę – art. 222 k.p.a.

Podmioty uprawnione do składania skargi/wniosku

W myśl art. 221 k.p.a. skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub w imieniu innej osoby za jej zgodą. Powszechny charakter instytucji skargi i wniosku powoduje, że mogą je składać obywatele niezależnie od posiadanego obywatelstwa, małoletni, organizacje społeczne, a nawet osoby nie dysponujące pełnią praw (ubezwłasnowolnieni, pozbawieni praw publicznych).

Skargi mogą pochodzić od jednej czy dwóch osób, ale również mogą być składane w formie zbiorowej – podpisane przez wielu członków danej społeczności.

Przyjmowanie skargi/wniosku

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek, i przyjmujący zgłoszenie – § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W sprawach skarg i wniosków dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły tj.: 7:00 – 15:00 – po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 67 216 30 19

Skargi i wnioski mogą być składane:

  • pocztą tradycyjną na adres:
    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance, 64-980 Trzcianka ul. Chopina 36
  • pocztą elektroniczną na adres : sp2wT@interia.pl

Rozpatrywanie skargi/wniosku

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Załatwienie skargi, w świetle przepisów, polega na rozstrzygnięciu, wydaniu polecenia lub podjęciu innych stosownych środków w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu w sposób wyczerpujący skarżącego o wynikach rozpatrzenia, dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych innych stosownych środkach i działaniach.        

Terminy i zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku

Terminy załatwienia skarg i wniosków określone są w art. 237 k.p.a.

Termin 7 – dniowy obowiązuje, gdy skarga lub wniosek nie dotyczy organu, do którego wpłynęła skarga lub wniosek i trzeba korespondencję przesłać do organu właściwego do załatwienia sprawy, ewentualnie zwrócić skargę skarżącemu/wnioskodawcy wskazując właściwy organ – art. 231 k.p.a.

Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a przypadku, gdy jest potrzeba zebrania materiału niezbędnego do rozpatrzenia skargi – organ załatwia skargę lub wniosek nie później niż w ciągu miesiąca. 

W przypadku, gdy organ nie zdoła załatwić skargi w ciągu miesiąca – przed jego upływem – należy pisemnie zawiadomić osobę skarżącą o tym fakcie podając jednocześnie przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia skargi oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.

W przypadku, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora lub radnego organ załatwia skargę w terminie 14 dni od jej wniesienia albo przekazania.  

Organ nie może załatwić skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

Ochrona prawna osoby składającej skargę

Art. 225 § 1 k.p.a. wprowadza ustawową ochronę prawną skarżącego i wnioskodawcy. Przepis ten brzmi: „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi tub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

Zniesienie ochrony prawnej osoby składającej skargę

Granice ochrony prawnej osoby składającej skargę wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek w związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

Ochrona prawna pracowników szkoły

Art. 212 Kodeksu karnego mówi, że kto pomawia osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega karze.