O szkole

Otwarcie powszechnej szkoły w Trzciance nastąpiło 30 września 1945 roku. Szkoła liczyła wtedy 60 dzieci. Wraz z 5 nauczycielami zajmowali oni budynek po niemieckiej ewangielickiej szkole państwowej. Wzrost liczby uczniów do 484 spowodował konieczność podzielenia szkoły. Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w dniu 1 września 1947 roku podzielono szkoły na nr 1 i nr 2. Siedzibą Szkoły podstawowej nr 2 było południowe skrzydło szkoły ewangielickiej z 8 klasami lekcyjnymi. Funkcję dyrektora pełnił Włodzimierz Murski.

W 1948 roku szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Chopina gdzie wraz z gimnazjum i liceum stworzyła tzw.” jedenastolatkę”. Ogólna ilość dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym to 507 uczniów tworzących 11 poziomów klasowych mieszczących się w 14 klasach lekcyjnych. W roku szkolnym 1959/60 szkoła liczyła 1030 uczniów, 30 nauczycieli. Uczniów podzielono na 24 klasy w systemie dwu zmianowym. 3 klasy musiano umieścić w budynku Liceum Pedagogicznego.

W związku ze stale rosnącą liczbą uczniów 4 października 1959 roku rozpoczęto budowę obiektu szkolnego – obecnego Gimnazjum nr 2. 20 października 1961 roku część uczniów przeniosła się do nowego budynku. Szkoła Podstawowa nr 2 liczyła 646 uczniów i 20 nauczycieli. Poprawiły się możliwości lokalowe i w związku z tym nauczyciele zorganizowali zajęcia pozalekcyjne: Kółko Sprawnych Rąk, Kółko taneczne, Kółko Recytatorskie, Kółko Fotograficzne czy Chór Szkolny.

8 lat później liczba dzieci wzrosła do 800 uczniów. W 1973 roku powołano Zbiorczą Szkołę Gminą. 26 maja 1974 roku odbyła się w szkole uroczystość wręczenia sztandaru i nadanie imienia Władysława Broniewskiego.
Stale powiększająca się liczba dzieci spowodowała, że budynek szkoły stawał się ciasny i zaczęto starania o rozbudowę obiektu. Rok 1988/89 przyniósł zakończenie remontów. Przy prawie 1000 uczniów korzystano z 29 sal lekcyjnych, 4 klas oddziału przedszkolnego, sali gimnastycznej, korekcyjnej, auli, stołówki z zapleczem kuchennym, świetlicy, biblioteki z czytelnią, szatni. Uczniowie mieli również dostęp do gabinetów lekarskiego i dentystycznego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance w roku szkolnym 2007/2008 obchodziła 60-lecie swojego istnienia.
W Nasza szkoła zawsze była i jest podporządkowana jednemu celowi – dobru ucznia. Stworzono w niej możliwości jego wszechstronnego rozwoju. W ciągu 60-letniej działalności szkoła zapisała w kronikach wiele wspaniałych osiągnięć swoich wychowanków. Do najbardziej znaczących należą sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zwycięstwa na zawodach sportowych. Cel, aby „Dwójkę” uczynić dobrą szkołą, został w pełni osiągnięty dzięki pracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów, a także wymiernej pomocy władz samorządowych i oświatowych oraz zawsze niezawodnych rodziców.

Należy podkreślić również szeroką współpracę z różnymi instytucjami i placówkami wychowawczymi i opiekuńczymi miasta, które cały czas pomagają w realizacji zadań stojących przed szkołą.